Tjänstens innehåll | Minskog.fi

Tjänstens innehåll

Bekanta dig med användningen

Bekanta dig med Skogsägartjänstens kartor och övriga innehåll. Du ser en exempelfastighet utan att identifiera dig.

Tips och instruktioner

Bekanta dig också med ofta ställda frågor.

Skogsdata

I MinSkog.fi får skogsägare en helhetsbild av sin skogsegendom och kan utnyttja de skogsdata som Skogscentralen upprätthåller. Aktören ser skogsdata för de fastigheter som skogsägaren har gett aktören tillstånd att se. 

Läs mer om skogsdata på vår webbplats

Åtgärdsförslag

Tjänsten visar skogsvårds- och avverkningsförslagen för de kommande fem åren. För varje åtgärdsförslag anges även den rekommenderade tidpunkten för åtgärden.  Det lönar sig att kontrollera skogsdatan i terrängen varje gång innan arbeten inleds.

Läs mer om skogsvårdsarbeten och avverkningar på vår webbplats

Du kan anmäla utförda skogsvårdsarbeten på en blankett som finns i tjänsten. Vi uppdaterar uppgifterna i tjänsten inom två veckor. 

Kartor och flygfotografier

I tjänsten ser du för varje fastighet en karta och en flygbild. På kartan och flygbilden har figurerna, åtgärdsförslagen och naturobjekten åskådliggjorts. Med kartverktygen kan du mäta avstånd och arealer, ta reda på koordinater samt skriva ut kartor och flygbilder.

Utför ärenden elektroniskt

MinSkog.fi gör det enkelt att följa de egna skogsärendena och att hålla kontakt med Skogscentralen. Du kan skicka in anmälningar om användning av skog i tjänsten och också Kemera-finansieringsansökan och anmälan om verkställande för en del arbetsslag. I tjänsten kan du också samtycka till att valda aktörer får tillgång till dina skogsdata. Dessa aktörer kan då ge dig bättre service.

Skogsägartjänsten och aktörstjänsten

Skogsägartjänstens viktigaste uppgift är att hjälpa skogsägare att sköta ärenden som har med skogen att göra. Aktörstjänsten erbjuder å sin sida aktörer ett enkelt sätt att få färska och konstant uppdaterade kontaktuppgifter till kunderna. Skogsägare och aktörer kan tillsammans utnyttja tjänsten för planering av skogsarbete.

Skogsdata, bakgrund och kvalitet

Skogscentralen samlar in skogsdata med hjälp av fjärrkartering. Insamlingen bygger på laserskanning, flygfotografier, provytemätningar och inriktad inventering i terrängen.

Läs mer om hur skogsdata samlas in på vår webbsida

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.