Skogsdata i tjänsten | Minskog.fi

Skogsdata i tjänsten

Mångsidig information om skogen och naturen

  • En helhetsbild av beståndet i din skog, skogsvårdsobjekt, avverkningspotential
  • Värdefulla naturobjekt på din fastighet
  • Anmälningar om användning av skog, Kemera och övriga ärenden
  • Kartor och flygfotografier

Uppdaterade data

  • Vi adderar årligen beståndets tillväxt
  • Vi uppdaterar data utgående från anmälningar om användning av skog och finansieringsansökningar
  • Skogsägare och aktörer kan tillsammans meddela om utförd skogsvård via tjänsten

En majoritet av de privatägda skogarna finns redan i tjänsten

Skogscentralen tar på statens bekostnad fram basuppgifter om din skog för att underlätta för dig när du sköter ärenden som har med skogen att göra. Du får tillgång till informationen utan avgift genom att logga in i MinSkog.fi med dina personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort.

Hurdan information erbjuder tjänsten?

I MinSkog.fi finns skogsdata om dina skogsfastigheter och basuppgifter om beståndet figurvis. Dessutom ser du förslag på nödvändiga skogsvårds- och avverkningsarbeten. Du ser också eventuella naturobjekt.

Mångsidiga kartor

Du kan välja hurdan information du ser på terräng- eller flygfotografikartan. Förutom skogsvårds-, avverknings- och naturobjekt ser du storm- och insektsskadeobjekt, strömningsmodeller för ytvatten och skogsdatatillgänglighet.

Tjänsten kommer att utökas med information om bland annat förekomster av flygkorre och hotade arter, grundvattenområden och generalplaner.

Åtgärdsförslag för skogsvård och avverkning

Du ser figurspecifika åtgärdsförslag för fem år framåt och ett rekommenderat år för att utföra dem. Det lönar sig att kontrollera åtgärdsförslagen i skogen varje gång innan arbeten inleds.

När du planerar åtgärderna bör du fundera vad som är viktigt för dig i din skog. Du kan låta en skogsfackman sammanställa  en skogsbruksplan som hjälper dig planera sådana skogsvårds- och skogsbruksåtgärder som är förenliga med dina egna mål.  De basuppgifter som finns i MinSkog.fi  underlättar och påskyndar processen för att sammanställa skogsbruksplanen.

Kontaktuppgifter och ärendehantering

De kontaktuppgifter som du sparar i MinSkog.fi uppdateras också i Skogscentralens kunddatabas.

Tjänsten visar alla anmälningar om användning av skog, Kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande som du lämnat in via tjänsten, liksom anmälningar om tjänster och arbetsobjekt samt samtycken som du gett i tjänsten.

Vi förbättrar kontinuerligt ärendehanteringsegenskaperna så att det ska vara så smidigt som möjligt att sköta ärenden med Skogscentralen. I framtiden kommer beslut och mer information om din kundhistoria att visas i tjänsten.

Hur samlas skogsdata in?

Skogsdata som samlats in med fjärrkartering är exakt när det gäller storleken och volymen på äldre bestånd, men uppgifter om beståndets ålder är mindre exakta. Beståndets totala volym är den mest exakta uppgiften som fås fram. Huvudträdslaget uppskattas i allmänhet korrekt, men det förekommer fel i proportionerna mellan olika trädslag, särskilt när det gäller sidoträdslagen. Fjärräkartering ger inga tillförlitliga uppgifter om plantbestånd och därför ska uppgifterna preciseras vid terrängbesök i den mon det är möjligt. Skogar med ojämnt bestånd och skogar som avviker från vad som är typiskt för ett område är också svåra att kartlägga med hjälp av fjärrkartering.

Informationen i tjänsten bygger huvudsakligen på fjärrkartering. Skogscentralen började 2010 samla in skogsdata med hjälp av fjärrkartering. En del av de data som syns i tjänsten bygger på äldre skogsbruksplaner där uppgifterna har samlats in i terrängen och sedan uppdaterats. På samma skogsfastighet kan det alltså finnas skogsdata från olika källor. Från figuruppgifterna ser du hur just den figurens skogsdata har samlats in.

Hur exakta är skogsdata?

Med fjärrkartering får man fram exakt storlek och antal i äldre bestånd men ålder är svårare att få fram. Helhetsbeståndet är mest exakt och ofta är huvudträdslaget rätt, men fel förekommer när det gäller övriga trädslag i beståndet. Metoden visar inte heller korrekta data om plantbestånd och det försöker man ofta granska i terrängen om inte annan pålitlig information finns tillgänglig. Dessutom är ojämna bestånd med flera trädskikt svåra att kartlägga med hjälp av fjärrkarteringen.

Fjärrkarteringsmetoden har blivit mer exakt och förbättras konstant i takt med att tekniken går framåt. I fjärrkarteringen utnyttjas laserskanning och flygfotografier som tas från flygplan. Dessutom mäts en representativ mängd provytor i terrängen. Förutom den här informationen produceras statistiska kalkylmodeller med vilka hela områdets beståndstolkning utförs. Tidigare samlades motsvarande data in i skogen med hjälp av relaskop och det mänskliga ögat.

Läs mer om insamling, uppdatering och skogsdatakvalitet på Skogscentralens webbsidor.