Överlåtelse av offentlig miljöinformation | Minskog.fi

Överlåtelse av offentlig miljöinformation

Det är möjligt att få offentlig miljöinformation om skogen och de åtgärder som utförs i skogen från Skogscentralens webbplats för öppet tillgänglig skoglig information. Med miljöinformationen överlåts inte markägarnas eller andra naturliga personers namn- eller kontaktuppgifter eller personbeteckningar.

Det är också möjligt att ta del av miljöinformation utgående från en begäran som lämnas in till Skogscentralen. Vid begäran om offentlig miljöinformation måste man inte redogöra för användningsändamål eller förutsättningar för utlämnande av informationen. En sådan utredning ska presenteras om man förutom miljöinformation begär naturliga personers namn- eller kontaktuppgifter eller personbeteckningar och om den begärda miljöinformationen ska individualiseras utgående från information om naturliga personer.

Att kombinera miljöinformation med naturliga personer

Om den som tar emot information kombinerar miljöinformation som rör en specifik naturlig person med personens namn, adress, andra kontaktuppgifter eller personbeteckning uppstår ett personregister och de förpliktelser som finns kring skydd av personuppgifter måste då följas.

Förutsättningar för och förpliktelser kring hantering av personuppgifter

I personuppgiftslagen (523(1999) stipuleras det om när personuppgifter kan hanteras och vilka förpliktelser som då gäller. De centrala principerna och skyldigheterna vid hantering av personuppgifter kommer långt att vara de samma när EU:s gemensamma dataskyddsförordning ((EU) 2016/679) och den nationella dataskyddslagen som kompletterar den börjar tillämpas den 25 maj 2018.

Det ska finnas en grund för hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (från och med 25.5.2018 i EU:s dataskyddsförordning). De vanligaste grunderna är:

  • ett otvetydigt samtycke som har getts av den registrerade

  • ett avtal där den registrerade är en part, eller ett uppdrag som den registrerade gett

  • en kund- eller servicerelation, medlemskap eller annan relation som kan jämföras med det (så kallat anknytningskrav)

Bland annat följande förpliktelser ska tas i beaktande i hanteringen av personuppgifter:

  • tillbörlighet; behandlingen av personuppgifterna ska vara tillbörlig med tanke på den registeransvariges verksamhet

  • motivering och planering av behandlingen; ändamålet med behandlingen skall preciseras så att det framgår för vilka av den registeransvariges funktioner personuppgifter behandlas och behandlingen ska planeras på förhand

  • relevanskrav (minimering av informationen); de personuppgifter som behandlas ska vara behövliga med hänsyn till det angivna ändamålet med behandlingen av personuppgifter (tillbörliga och väsentliga och begränsade till vad som behövs för de ändamål som personuppgifterna används för)

  • ändamålsbundenhet; personuppgifter får användas eller i övrigt behandlas endast på ett sätt som inte strider mot de ursprungliga ändamålen med behandlingen

  • integritet och konfidentialitet (skyldighet att skydda uppgifterna); personuppgifterna ska skyddas mot obehörig åtkomst och annan olaglig behandling och till exempel mot förstöring, ändring, utlämnande och översändande som sker av misstag

Mer information: