Användarvillkor för skogsägartjänsten | Minskog.fi

Användarvillkor för skogsägartjänsten

MINSKOG.FI

1. Tjänstens syfte

Tjänsten MinSkog.fi tillhandahålls av Finlands skogscentral. Till Skogscentralens uppgifter hör att främja skogsbaserade näringar, verkställa lagstiftningen om skötsel och användning av skogar samt samla in och uppdatera information om skogstillgångar. Skogscentralens verksamhet omfattas av Jord- och skogsbruksministeriets resultatorienterade styrning och står under ministeriets tillsyn.

Skogsägartjänsten, som är en del av tjänsten MinSkog.fi, är en riksomfattande e-tjänst för skogsägare. Tjänsten är avgiftsfri. I tjänsten utnyttjas skogsdata om privata skogar i Finland. Tjänsten produceras både på finska och på svenska.

2. Definitioner

I de här villkoren gäller följande definitioner:

 • I detta avtal avses med Skogscentralen Finlands skogscentral, som producerar och administrerar MinSkog.fi.
 • Med MinSkog.fi avses hela e-tjänsten MinSkog.fi, både Skogsägartjänsten och Aktörstjänsten.
 • Med tjänst avses MinSkog.fi-tjänstens Skogsägartjänst.
 • Med skogsägare avses en markägare som är en fysisk person.
 • Med aktör avses en organisation som utgående från ansökan har registrerats som användare av Aktörstjänsten.

3. Rätt att använda tjänsten

Endast skogsägare kan använda tjänsten. I detta avtal avses med skogsägare:

 • person som äger skog ensam eller tillsammans med make eller maka,
 • innehavare av besittningsrätt,
 • delägare i dödsbo eller sammanslutning som äger skog,
 • person som har tillstånd att sköta skogsägares ärenden med fullmakt,
 • ombudsman för samfälld skog, ordförande i samfälld skogs förvaltningsnämnd eller en av förvaltningsnämnden befullmäktigad person
 • personer som befullmäktigats av offentligt samfund, stiftelse, läroanstalt, placeringsfond, förening som inte eftersträvar vinst eller annan icke kommersiell aktör,
 • person som skilt befullmäktigats av ett företag som äger skog  eller som använder tjänsten å arbetets vägnar.

Användningsrätten gäller skogsdata från skogsägarens alla fastigheter till den del som de finns till hands eller till den del som de omfattas av en fullmakt.

Personer vars personbeteckning har registrerats i Skogscentralens kundregister kan använda tjänsten. Rätt att använda tjänsten MinSkog.fi uppkommer när användaren har loggat in på tjänsten och godkänt användarvillkoren. Användningen av tjänsten förutsätter att användaren uppger sitt telefonnummer i samband med inloggningen. Användarrätten är personlig och förutsätter stark autentisering med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.

Finsk lag tillämpas i tjänsten oberoende av i vilket land den används. 

4. Kundtjänst

Kundtjänsten kan nås per e-post och per telefon. Kundtjänstens kontaktuppgifter och telefontjänstens öppettider framgår i tjänsten.

Kundtjänsten hjälper användarna i frågor som gäller tjänsten. Skogsdata och andra personliga uppgifter överlåts inte per telefon eller e-post.

Frågor som gäller utrustning, program eller internetuppkopplingar som användaren ansvarar för hör inte till kundtjänsten, liksom inte heller frågor som gäller andra e-tjänster än tjänsten MinSkog.fi. Externa e-tjänster som har integrerats i tjänsten MinSkog.fi, såsom inloggning med bankkoder, omfattas inte av kundtjänsten. Till kundtjänsten hör inte heller kundservice som förutsätter separata utredningsarbeten eller kalkyler.

Skogscentralen behandlar användarnas frågor och kontaktförfrågningar som hör till kundtjänsten uppgifter inom två veckor. Skogscentralen ansvarar inte för eventuella skador eller men som orsakas av kundens egna beslut.

5. Behandling av personuppgifter och skydd av integritet

I tjänsten och i dess bakomliggande system behandlas skogsdata som berör fysiska personer och andra personuppgifter. Vid behandlingen iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning, personuppgiftslagen och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Rätten att behandla skogsdata som berör fysiska personer eller andra personuppgifter i tjänsten MinSkog.fi innehar anställda på Skogscentralen samt skogsägaren till den del som uppgifterna berör honom själv på det sätt som är beskrivet i punkt 3. 

På tjänsten tillämpas informationssäkerhetens basnivå inom statsförvaltningen.

Användaren ansvarar för att de personuppgifter och bankkoder eller mobilcertifikat som behövs för inloggningen är korrekta. Det är förbjudet att logga in på tjänsten med en annan persons bankkoder eller mobilcertifikat.

6. Tjänstens tillgänglighet

MinSkog.fi kan användas dygnet runt alla dagar i veckan.

Producerandet av tjänsten kan avbrytas på grund av åtgärder som har att göra med upprätthållandet, tekniska problem eller uppdateringar som görs i tjänsten eller något av dess bakgrundssystem. Skogscentralen informerar om användaravbrott på sin webbsida. Störningar och avbrott är inte avtalsbrott.

7. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren förbinder sig att följa dessa användarvillkor och lagstiftningen samt använda tjänsten i enlighet med god sed. Användaren ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om ändringar i sina kontaktuppgifter eller i ägouppgifterna om skogsfastigheterna samt om fel som användaren har upptäckt i skogsfastigheternas ägo- eller fastighetsuppgifter.

Användaren förbinder sig att meddela Skogscentralen om fel, störningar och brister som han eller hon upptäcker i tjänsten eller någon del av den.

Användaren ansvarar för anskaffning, underhåll, informationssäkerhet och funktioner när det gäller utrustning, program och internetuppkoppling som behövs för användningen av tjänsten.

Användaren ansvarar själv för alla sina handlingar i MinSkog.fi och för användningen av den information som han eller hon har erhållit via tjänsten. Användaren ansvarar för alla skador och för alla kostnader i anslutning till skador som han eller hon orsakar Skogscentralen, andra skogsägare eller andra användare av tjänsten.

8. Tjänsteleverantörens rättigheter, skyldigheter och ansvar

Skogscentralen har rätt att ändra de här användarvillkoren.

Skogscentralen har rätt att producera tjänsten efter eget gottfinnande samt att göra ändringar i tjänstens innehåll. Skogscentralen har rätt att underhålla, behandla och använda uppgifter om skogstillgångar, inklusive uppgifter om skogsfastigheter och skogsägare, i tjänsten MinSkog.fi. Skogscentralen har också rätt att förhindra användningen av tjänsten om användaren har brutit mot dessa avtalsvillkor.

Skogscentralen korrigerar upptäckta fel och problem med användningen inom en rimlig tid eller, vad gäller större helheter, i samband med vidareutveckling av tjänsten. Skogscentralen strävar efter att schemalägga underhålls-, ändrings- och korrigeringsåtgärder så att de medför så lite olägenheter som möjligt för användarna. Skogscentralen ersätter inte eventuella olägenheter som orsakas av åtgärderna. Skogscentralen ansvarar inte för eventuella olägenheter som beror på tillfälliga avbrott i tjänsten.

9. Skogsdatakvalitet och -användning

Den skogliga information som visas i tjänsten bygger på Skogscentralens skogsdata. Skogsdata har tagits fram per figur och de åtgärder som föreslås är kalkyler. I kvalitetsbeskrivningen för Skogscentralens skogsdata definieras bakgrund och kvalitet för skogsdata.

Skogcentralen är skyldig att underhålla och behandla information om skogstillgångar med iakttagande av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Skogscentralen ansvarar för kvaliteten på informationen på det sätt som förutsätts i lagen. Skogscentralen strävar efter att informationen ska vara av så god kvalitet och så aktuell som möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna och metoderna. I lag slås det fast vilket den registeransvariges ansvar är gällande  indirekta eller direkta skador eller olägenheter som beror på föråldrad, felaktig eller bristfällig information.

Skogscentralen ansvarar inte för användarens agerande eller för eventuella skador och kostnader till följd av detta. Om skogsägaren använder informationen i ett program som inte administreras av Skogscentralen eller om informationen på annat sätt kopplas ihop med annan information av någon annan än Skogscentralen ansvarar inte Skogscentralen för den information som uppstår.

Skogscentralen rekommenderar att figurdata kontrolleras i skogen innan åtgärder vidtas samt att skogsfackmän anlitas i samband med virkeshandel, fastighetsvärdering och andra stora ekonomiska beslut. 

10. Användningsrestriktioner för artdata

Användningsrestriktionerna som avses i dessa användarvillkor gäller känsliga artdata eller andra artdata med användningsrestriktioner från Finlands artdatacenter. Information om en art klassas som känslig när delning av informationen anses äventyra skyddet av arten till exempel för att det kan leda till jakt, kommersiellt eller hobbymässigt samlande eller till att någon stör djuren. Användningsrestriktionerna för informationen från Artdatacentret styrs av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet, det vill säga offentlighetslagen (21.5.1999/621).

Informationens ägare (den instans som gett informationen till Artdatacentret) har rätt att begränsa tillgången till sitt material om inte till exempel lagen förhindrar det.

Den känsliga informationen syns nu på en karta i e-tjänsten MinSkog.fi. Kartan innehåller information om bland annat hotade djurarter, till exempel om rovfåglars bon.

Genom att godkänna de här användarvillkoren förbinder sig skogsägaren när det gäller känsliga artdata eller andra data med användningsrestriktioner:

 • att iaktta särskild försiktighet för att undvika av en art som beskrivs i offentlighetslagen äventyras och/eller så att man beaktar grunderna för begränsningen.
 • att använda den känsliga informationen som syns i e-tjänsten endast som stöd i sina beslut om skogsfastigheten, till exempel i planeringen av skogsvårdsåtgärder.
 • att inte föra vidare informationen till någon utomstående.

11. Immateriella rättigheter

Finlands skogscentral har äganderätten, upphovsrätten och övriga immateriella rätter till tjänsten.

Användaren får inga immateriella rättigheter till informationen eller innehållet i tjänsten, inte heller i det fall att användaren själv producerar information eller innehåll för tjänsten. 

12. Tjänstens användning upphör

Tjänstens användning upphör när användarens alla fastigheter har övergått i någon annans ägo eller besittning eller användaren inte längre har tillstånd att utföra ärenden i tjänsten. Dessutom har Skogscentralen rätt att hindra användningen av tjänsten om användaren har agerat i strid med användarvillkoren eller om användaren konstateras ha agerat i tjänsten på ett sätt som orsakar skada eller betydande men.

13. Tillämpade lagrum

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information 6.5.2011/419
Lag om Finlands skogscentral 6.5.2011/418
EU:s allmänna dataskyddsförordning 627/2016, 27.4.2016 (tillämpad fr.o.m. 25.5.2018)
Dataskyddslagen 1050/2018, 5.12.2018 (i kraft 1.1.2019)
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation 16.6.2004/516   
Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13
Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer 7.8.2009/617   
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen 1.7.2010/681
Upphovsrättslag 8.7.1961/404
Arkivlag 23.9.1994/831
Språklag 6.6.2003/423
Skogslag 12.12.1996/1093
Naturvårdslag 20.12.1996/1096
Lag om grunderna för avgifter till staten 6.3.1992/211
Lag om verkställighet av skatter och avgifter 15.6.2007/706
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 23.2.2017/127

 

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.