Användarvillkor för aktörstjänsten | Minskog.fi

Användarvillkor för aktörstjänsten

E-tjänsten MinSkog.fi

1. Tjänstens syfte

Tjänsten MinSkog.fi tillhandahålls av Finlands skogscentral. Till Skogscentralens uppgifter hör att främja skogsbaserade näringar, verkställa lagstiftningen om skötsel och användning av skogar samt samla in och uppdatera information om skogstillgångar. Skogscentralens verksamhet omfattas av Jord- och skogsbruksministeriets resultatorienterade styrning och står under ministeriets tillsyn.

Aktörstjänsten, som är en del av tjänsten MinSkog.fi, är en riksomfattande e-tjänst för aktörer som betjänar skogsägare i skogsfrågor. Tjänsten är avgiftsfri. I tjänsten utnyttjas skogsdata om privata skogar i Finland som blir tillgängliga för aktörer via en teknisk anslutning som öppnas i Skogscentralens skogsdatasystem.

2. Definitioner

I de här användarvillkoren gäller följande definitioner:

  • I detta avtal avses med Skogscentralen Finlands skogscentral, som producerar och administrerar MinSkog.fi.
  • Med MinSkog.fi avses hela e-tjänsten MinSkog.fi, både Skogsägartjänsten och Aktörstjänsten.
  • Med tjänst avses MinSkog.fi-tjänstens Aktörstjänst.
  • Med aktör avses en organisation som efter ansökan har registrerats som användare av Aktörstjänsten.
  • Med aktörens representant avses en representant för organisationen som loggar in i tjänsten i aktörens namn.
  • Med skogsägare avses en markägare som är en fysisk person.

3. Rätt att använda tjänsten

Aktörstjänstens användare är en aktör, en anställd hos en aktör eller en person som behandlar information för aktörens räkning.

Aktören har användarrätt till de fastigheters skogliga information som skogsägaren har gett tillstånd till aktören att se eller flytta över.

Aktören kan börja använda tjänsten när Skogscentralen har godkänt aktörens ansökan om att registreras som användare av Aktörstjänsten i MinSkog.fi. Registreringen gäller tillsvidare. För att kunna använda tjänsten måste aktören eller en representant för aktören identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort. En person med represenationsrätt för aktören eller en huvudanvändare på tjänsten MinSkog.fi som fått fullmakt av personen med represenationsrätt kan ge en representant för organisationen rätt att använda tjänsten MinSkog.fi i aktörsorganisationens namn. Användarrätten till tjänsten MinSkog.fi läggs till antingen i Katso-anslutningen eller i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Aktören kan använda tjänsten efter att ha loggat in och godkänt användarvillkoren.

Om en person inte längre representerar aktören är aktören skyldig att avlägsna användarrätten till MinSkog.fi antingen från personens Katso-koder eller i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

4. Tillämpningsområde

Tjänsten omfattar skoglig information om de fastigheter för vilka skogsägarna har gett sitt samtycke för aktören att se, eller som aktören har tillgång till med stöd av ett kundförhållande som förutsätter hantering av informationen enligt punkt 6. Den skogliga informationen omfattar bland annat markägarnas kontaktuppgifter, uppgifter om ägandet och innehavet av fastigheter och skogsdata. Med skogsdata avses uppgifter om skogsfigurernas läge, areal, ståndort, virkesförråd, biologisk mångfald, begränsningar i användningen och övriga särdrag, samt uppgifter om avverkningar och övriga arbeten eller förslag som gäller dem. Tjänsten omfattar skogsdata från hela Finland.

I tjänsten tillämpas finländsk lag oberoende av i vilket land tjänsten används.

5. Kundtjänst

Till tjänsten hör kundtjänst per e-post och telefon. Kundtjänstens kontaktuppgifter och telefontjänstens öppettider framgår i tjänsten.

Kundtjänsten hjälper användarna i frågor som gäller tjänsten. Skogsdata och andra personliga uppgifter överlåts inte per telefon eller e-post.

Frågor som gäller utrustning, program eller internetuppkopplingar som användaren ansvarar för hör inte till kundtjänsten, liksom inte heller frågor som gäller andra e-tjänster än tjänsten MinSkog.fi. Externa e-tjänster som har integrerats i tjänsten MinSkog.fi, såsom inloggning med bankkoder, omfattas inte av kundtjänsten. Till kundtjänsten hör inte heller kundservice som förutsätter separata utredningsarbeten eller kalkyler.

Skogscentralen behandlar användarnas frågor och kontaktförfrågningar som hör till kundtjänsten uppgifter inom två veckor. Skogscentralen ansvarar inte för eventuella skador eller men som orsakas av kundens egna beslut.

6. Behandling av personuppgifter och skydd av integritet

I tjänsten och i dess bakomliggande system behandlas skogsdata och andra personuppgifter som berör skogsägare. Hanteringen av informationen bygger på att aktören har rätt enligt stadgandena om skydd av personuppgifter att lagra och använda skogsdata som berör en viss fysisk person och av den anledningen räknas som personuppgifter. Vid behandlingen iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning, personuppgiftslagen och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. En aktör eller en representant för en aktör som har registrerat sig som användare av tjänsten får rätt att behandla skogsdata i tjänsten när skogsägaren personligen ger aktören samtycke att se eller flytta över data, eller om det finns ett kundförhållande som kräver tillgång till uppgifterna. Syftet med hanteringen av uppgifterna är kommersiellt eller ett annat godtagbart syfte i anslutning till skogsnäringen. 

Vid registreringsansökan har aktören varit skyldig att redogöra för sin näringsverksamhet, och Skogscentralen beslutar utifrån den redogörelsen om hantering av skogsdata är nödvändig i verksamheten. Om aktören söker tillgång till skogsdata utifrån kundförhållande eller medlemskap, ska aktören ge Skogscentralen en lista på sina kunder och på de skogsfatigheter vars skogsdata man vill ha tillgång till. Skogscentralen avgör om Aktören behöver få skogsdata om fastigheterna. Skogsägaren kan själv ge samtycke antingen elektroniskt på e-tjänsten MinSkog.fi eller på papper. Om samtycket ges på papper fattar Skogscentralen ett förvaltningsbeslut och lägger sedan till samtycket åt aktören.

På tjänsten tillämpas informationssäkerhetens basnivå inom statsförvaltningen.

Aktörens representant måste ha fullmakt att som representant för organisationen använda tjänsten MinSkog.fi antingen genom tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller med Katso-koder. Användaren ansvarar för att personuppgifterna som behövs för inloggningen och nätbankskoderna eller mobilcertifikatet är korrekta. Det är förbjudet att logga in med någon annans nätbankskoder eller mobilcertifikat.

7. Tjänstens tillgänglighet

MinSkog.fi kan användas dygnet runt alla dagar i veckan.

Producerandet av tjänsten kan avbrytas på grund av åtgärder som har att göra med upprätthållandet, tekniska problem eller uppdateringar som görs i tjänsten eller något av dess bakgrundssystem. Skogscentralen informerar om användaravbrott på sin webbsida. Störningar och avbrott är inte avtalsbrott.

8. Aktörens rättigheter och skyldigheter

Aktören förbinder sig att följa dessa användarvillkor och lagstiftningen och att använda tjänsten i enlighet med god sed. Aktören ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om ändringar i sina kontaktuppgifter och om fel som aktören upptäcker i e-tjänsten. 

När aktören överför skoglig information som definieras i punkt 4 och 6 från MinSkog.fi till sitt eget datasystem förbinder sig aktören att i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och personuppgiftslagen behandla informationen med iakttagande av aktsamhet och god informationshantering, att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot övrig olaglig behandling och även i övrigt gå tillväga så att skyddet av skogsägarens privatliv inte äventyras.

Aktören ansvarar för anskaffningen, underhållet, datasäkerheten och funktionerna när det gäller utrustning, program och internetuppkoppling som behövs för att använda e-tjänsten. 

Aktören ansvarar för sin representants all verksamhet i tjänsten, och för användningen av den information som representanten har fått via tjänsten.

Aktören eller aktörens representant kan använda informationen för kommersiella ändamål som anknyter till skogsbruk, i enlighet med 8 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Syftet med behandlingen av informationen är direktmarknadsföring av skogsbruksrelaterade tjänster till markägare, skötsel av uppdrag och verkställande av avtal, skötsel av andra ärenden som rör kundrelationen mellan aktören och markägaren, rådgivning i anslutning till skötsel och användning av skog, samt övriga motsvarande kommersiella ändamål som anknyter till skogsbruk. Aktören kan använda skogsägarens skogliga information endast för de ändamål som har specificerats ovan.

En aktör och aktörens representant som har registrerats i tjänsten har rätt att behandla skogsdata eftersom en aktör enligt stadgandena om skydd av personuppgifter har rätt att spara och använda skogsdata som gäller en viss fysisk person och därmed räknas som personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter kan grunda sig till exempel på ett kundförhållande som kräver att man hanterar personuppgifterna. En skogsägare kan också personligen ge aktören sitt samtycke att läsa eller överföra uppgifter. Samtycket kan gälla att se och skriva ut uppgifter (bläddra) eller, utöver dessa, att överföra uppgifter till aktörens eget IT-system (överföra). Om skogsägaren ger sitt samtycke elektroniskt i e-tjänsten MinSkog.fi öppnas den tekniska anslutningen omedelbart. Om skogsägaren ger sitt samtycke med ett undertecknat dokument tar Skogscentralen först ett beslut om att lämna ut uppgifter och öppnar sedan den tekniska anslutningen till skogsägarens skogliga information.

Överföring av information till aktörens eget datasystem förutsätter dessutom att aktören med en registerbeskrivning eller dataskyddsbeskrivning, som bifogats till registreringsansökan, har redovisat för hur de överförda filerna ska skyddas.

Aktören eller aktörens representant får överföra information till sitt eget IT-system endast om aktören eller aktörens representant har valt detta i registreringsansökan, samt till Skogscentralen lämnat in en register- eller dataskyddsbeskrivning som bilaga till registreringsansökan.

Skoglig information får inte lämnas ut till en tredje part. Med tredje part avses andra personer, samfund, inrättningar eller stiftelser än Aktören, Aktörens anställda och de som hanterar informationen för Aktörens räkning.

Aktören ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om förändringar i sådana frågor som har betydelse för rätten att behandla skoglig information. Exempel på sådana förändringar är att skogsägaren skriftligt återkallar sitt samtycke till att behandla hans eller hennes skogliga information, eller att aktören inte längre idkar skogsbruksrelaterad näringsverksamhet. Förändringarna ska meddelas skriftligt. Aktören är skyldig att avlägsna skogsägarens skogliga information från sitt eget system om skogsägaren återkallar sitt samtycke eller om rätten att hantera uppgifterna utifrån kundförhållande eller medlemskap upphör att gälla av någon annan orsak, till exempel om skogsägaren meddelar aktören att kundförhållandet har upphört. Aktören ska då meddela Skogscentralen, så att tillgången till uppgifterna utifrån kundförhållande eller medlemskap kan dras tillbaka. Efter att samtycket har återkallats kan informationen fortfarande behandlas om den är nödvändig till exempel för att fullgöra ett sådant avtal som avses i punkt 1 b i artikel 6 i dataskyddsförordningen.  När det inte längre finns någon lagstadgad grund ska informationen avlägsnas.

Aktören ansvarar för att aktörens uppgifter i tjänsten är aktuella.

9. Tjänsteleverantörens rättigheter, skyldigheter och ansvar

Skogscentralen har rätt att ändra de här användarvillkoren.

Skogscentralen har rätt att ändra tjänstens innehåll samt sitt verksamhetssätt som ett resultat av produktutveckling, lagförändringar, myndighetsanvisningar eller ändrade avtalsvillkor som gäller personalen. Skogscentralen har rätt att upprätthålla, behandla och använda aktörens och aktörens representants uppgifter i e-tjänsten MinSkog.fi. Skogscentralen har rätt att förhindra användning av tjänsten om användaren har agerat i strid med de här användarvillkoren. 

Skogscentralen korrigerar upptäckta fel och problem i användningen inom skälig tid eller i större helheter i samband med utvecklingen av tjänsten. Skogscentralen strävar efter att schemalägga underhåll, ändringar och korrigeringar så att de medför så lite olägenheter som möjligt för användarna. Skogscentralen ansvarar inte  för eventuella olägenheter som beror på tillfälliga avbrott i tjänsten.

10. Skogsdatakvalitet- och användning

Den skogliga informationen som visas i tjänsten bygger på Skogscentralens skogsdata. Skogsdata har tagits fram per figur och de åtgärder som föreslås är kalkyler. I kvalitetsbeskrivningen för Skogscentralens skogsdata definieras bakgrund och kvalitet för skogsdata.

Skogcentralen är skyldig att underhålla och behandla information om skogstillgångar med iakttagande av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Skogscentralen ansvarar för kvaliteten på informationen på det sätt som förutsätts i lagen. Skogscentralen strävar efter att informationen ska vara av så god kvalitet och så aktuell som möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna och metoderna. 

Skogscentralen ansvarar inte för innehållet i den information som aktören eller en representant för aktören meddelar i tjänsten. I lag slås det fast vilket den registeransvariges ansvar är gällande  indirekta eller direkta skador eller olägenheter som beror på föråldrad, felaktig eller bristfällig information. Skogscentralen ansvarar inte för aktörens eller aktörens representants agerande eller för eventuella skador och kostnader till följd av detta. 

Om informationen i tjänsten används i ett program som inte administreras av Skogscentralen eller om informationen på annat sätt kopplas ihop med annan information av någon annan än Skogscentralen ansvarar inte Skogscentralen för den information som uppstår.

Skogscentralen rekommenderar att figurdata kontrolleras i skogen innan åtgärder vidtas samt att skogsfackmän anlitas i samband med virkeshandel, fastighetsvärdering och andra stora ekonomiska beslut. 

11. Användningsrestriktioner för artdata

Användningsrestriktionerna som avses i dessa användarvillkor gäller känsliga artdata eller andra artdata med användningsrestriktioner från Finlands artdatacenter. Information om en art klassas som känslig när delning av informationen anses äventyra skyddet av arten till exempel för att det kan leda till jakt, kommersiellt eller hobbymässigt samlande eller till att någon stör djuren. Användningsrestriktionerna för informationen från Artdatacentret styrs av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet, det vill säga offentlighetslagen (21.5.1999/621).

Informationens ägare (den instans som gett informationen till Artdatacentret) har rätt att begränsa tillgången till sitt material om inte till exempel lagen förhindrar det.

Den känsliga informationen syns nu på en karta i e-tjänsten MinSkog.fi. Kartan innehåller information om bland annat hotade djurarter, till exempel om rovfåglars bon.

För att se information som har belagts med användningsbegränsning måste aktören för varje fastighet som denne granskar skilt godkänna en klausul om användarvillkor vad gäller känslig eller annars användningsbegränsad information:

  • att iaktta särskild försiktighet för att undvika av en art som beskrivs i offentlighetslagen äventyras och/eller så att man beaktar grunderna för begränsningen.
  • att använda den känsliga informationen som syns i e-tjänsten endast som stöd i sina beslut om skogsfastigheten, till exempel i planeringen av skogsvårdsåtgärder.
  • att inte föra vidare informationen till någon utomstående.

12. Immateriella rättigheter

Finlands skogscentral har äganderätten, upphovsrätten och övriga immateriella rätter till tjänsten.

Aktören eller en representant för aktören får inga immateriella rättigheter till informationen eller innehållet i tjänsten, inte heller i det fall att aktören eller en representant för aktören själv producerar information eller innehåll för tjänsten.

13. Uppsägning och hävning av registrering

Aktören har rätt att säga upp registreringen med omedelbar verkan genom att meddela detta skriftligt till Skogscentralen. 

Skogscentralen ska hindra användningen av tjänsten och häva registreringen ifall aktören eller aktörens representant bryter mot de villkor eller de begränsningar som bifogats till registreringsansökan och -beslutet.

14. Tillämpade lagrum

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information 6.5.2011/419
Lag om Finlands skogscentral 6.5.2011/418
EU:s allmänna dataskyddsförordning 627/2016, 27.4.2016 (tillämpad fr.o.m. 25.5.2018)
Dataskyddslagen 1050/2018, 5.12.2018 (i kraft 1.1.2019)
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation 16.6.2004/516
Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13
Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer 7.8.2009/617
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen 1.7.2010/681
Upphovsrättslag 8.7.1961/404
Arkivlag 23.9.1994/831
Språklag 6.6.2003/423
Skogslag 12.12.1996/1093
Naturvårdslag 20.12.1996/1096
Lag om grunderna för avgifter till staten 6.3.1992/211
Lag om verkställighet av skatter och avgifter 15.6.2007/706Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 23.2.2017/127

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.